The Hispanic Apostolate distributes school supplies