Bishops’ lobbyist: Gov. Edwards supports scholarships